top of page

arhitektura

CSGM - center za sluh in govor Maribor

2. NAGRADA NA JAVNEM ANONIMNEM NATEČAJU

lokacija

MARIBOR, SLOVENIJA

leto projekta

2023

investitor

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

avtorji:

DAVID MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh. 

ŽIGA KREŠEVIČ, univ.dipl.inž.arh.

UROŠ LOBNIK, univ.dipl.inž.arh. 

SAŠO ŽOLEK, mag.inž.arh.

GORAN PIRŠIĆ, dipl.inž.arh. (UN)

DAVOR FISTRIČ, dipl.inž.arh. (UN)

MAJA ŽALIK, dipl.inž.arh. (UN)

ANA ŽIDANIK, dipl.inž.arh.(UN)

konzultant za medicinsko tehnologijo

BOŠTJAN ŠVENT, univ.dipl.inž.gr.  

konzultantka za požarno varnost

PETRA GERŠAK KLANEČEK, univ.dipl.inž.gr.

   

konzultant za krajinsko arhitekturo

ALEŠ KOPRIVŠEK, u.d.i.k.a.

konzultant za gradbene konstrukcije

DOMEN GRADIŠNIK, univ.dipl.inž.gr.  

   

konzultant za strojne inštalacije

DAMIR JURAK, univ.dipl.inž.str.    

konzultant za elektro inštalacije

ERVIN KREITNER, univ.dipl.inž.el..    

konzultant za prometno in komunalno ureditev

OLGA VANEČEK, dipl.ing.gr.  

obseg del

NATEČAJNI ELABORAT

Natečajno območje na prostoru nekdanje vojašnice na Taboru se nahaja v neposredni bližini mestnega središča in predstavlja enega najbolj pomembnih arealov urbane regeneracije v Mariboru.

 

Kompleks Avstro-Ogrske kasarne se je pričel urejati leta 1885. Že pred letom 1897 je bil na območju zgrajen kompleks skladišč in pekarn, imenovan »Cesarsko kraljevo vojaško oskrbno skladišče«, leta 1910 je bila v severnem delu zgrajena topniška vojašnica, ki je edina avtentična stavba še danes. Po osamosvojitvi Slovenije je bila vojašnica opuščena, mestni svet pa je sprejel odločitev, da se celotno obmoje preuredi v srednješolsko izobraževalno središče. Z njo so se edukativne površine na Taboru, ki so se najprej gradile

južno od Magdalenskega parka, izdatno razširile proti jugu.

 

V procesu regeneracije, ki se je pričel v 90-ih letih 20. stol., se je na območju nekdanje kasarne ohranil zgolj objekt nekdanje artilerijske vojašnice (danes objekt Zavoda MOST) na severo-zahodnem vogalu ob Ulici Pariške komune. Stavba nekdanje artilerijske vojašnice ima od leta 2022 status zavarovane kulturne dediscine (EŠD 30918) in ima velik potencial za preobrazbo v mladinski kulturni center, s katerim bi zaokrožili največji srednješolski in univerzitetni kampus od Magdalenskega parka do novega Centa za sluh in govor (CSGM). Kulturni center bi pripomogel k razvoju kulturnega živijenja v Mariboru. Poleg kulturnih dejavnosti pa bi lahko objekt nudil tudi prostore za izobraževanje, ponudil priložnosti za ustvarjalnost, izražanje idej ter razvijanje lastnih interesov. Stavba bi z minimalnimi sredstvi lahko delovala kot umetniško-kulturni generator s pomembnim vplivom na socialni razvoj mladih.

 

Osrednji stavbi vojašnice sta bili v devetdesetih letih 20. stoletja rekonstruirani in prizidani za potrebe Srednje šole za oblikovanje Maribor in Izobrazevalnega centra IC Piramida. S prenovo in preureditvijo sta stavbi ohranili del nekdanje historične podobe in obaržale prostorski kontekst nekdanje kasarne.

 

Natečajno rešitev artikuliramo v razširjen mestni park. Park mladih je ena večjih javnih zelenih površin širšega območja mesta. Od tu se odpirajo kvalitetne vedute na Pohorje in na vzpetino Piramide v osi Žitne ulice. Celostna krajinsko-arhitekturna ureditev območja sledi sodobnim programskim in oblikovalskim načelom urejanja odprtega prostora. Natečajno območje je tematsko členjeno na severni in južni parkovni sklop, ki ju razmejujeta obstoječi srednješolski stavbi.

OSTALE NATEČAJNE REŠITVE

bottom of page